Ordensregler

Ordensregler for Melsted Havn


1. Havnefogeden anviser bådplads i samråd med bestyrelsen.


2. Bådpladsen betales forud for 1 år ad gangen, senest 1. feb..


3. Båden skal være forsvarligt fortøjet på den plads, som er anvist. Agterfortøjningen skal bestå  af kæde, krog og synketov. Evt. bøje  skal tages op når båden er på land.  Båden skal være forsvarligt fendret af.


4. Der skal sejles langsomt i havnen og havneindløbet.


5. Både, der ikke bliver tilset af ejeren og som kan være til gene for andre både, kan af havnebestyrelsen forlanges halet på land for ejerens regning. Havnebestyrelsen fastsætter beløbet, som tilfalder havnekassen.


6. De såkaldte sommer – eller turistbåde kan efter havnefogedens skøn forlanges halet på land, inden efterårsstormene sætter ind.


7. Det er bådejerens pligt at holde orden på kajen ved båden.


8. Fiskeaffald må ikke udsættes i havnen eller havneindløbet.


9. Fiskeredskaber må ikke udsættes i havnen eller havne-indløbet.


10. Redskaber med fiskekroge skal være tildækket i bådene og på havnens område.


11.Trailere skal fjernes fra havnepladsen når ens båd er sat i vandet.