Vedtægter

VEDTÆGTER FOR MELSTED HAVNEFORENING.                                       1 )  FORMÅL

 

Melsted Havn er en privat havn, der drives af Melsted Havneforening, med det formål,

at vedligeholde og forbedre havneanlæggene og bevare miljøet omkring havnen, på det i 1889 tildelte landareal.


                                       2 )  MEDLEMSKAB


       1.  Som medlemmer optages enkeltpersoner..


       2.  Medlemskab og årligt kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

       

       3.  Medlemskab giver ikke ret til andel i foreningens formue og medlemmerne hæfter

             solidarisk for foreningens forpligtigelser.


        4.  Hvert medlem har een stemme på generalforsamlingen.

       

        5.  Bestyrelsen optager nye medlemmer og anviser bådplads.

             Ved indmeldelse betales indskud.


        6.  Bådpladser kan ikke sælges udlejes  eller overdrages uden om bestyrelsen.


        7.  Der kan kun anvises bådplads til  fartøjer der max. Måler 6,20 m i længde

             og 2,25 i bredde.

     

        8. Et medlem kan  ekskluderes  af bestyrelsen hvis det ikke betaler kontingent

             rettidigt, eller nægter at følge generalforsamlingens beslutninger.


        9.  Medlemmerne hjælper hinanden med havnens vedligeholdelse.

       

       10.  Af hensyn til miljøet, må Melsted havn ikke anvendes til søsætning af

              vandscootere.


        11. Al færdsel og brug af havnen er på eget ansvar.


                                    3)  GENERALFORSAMLING


Stk.  1.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, den godkender udgifter   

             og regnskab, samt større udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser.Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvår, senest 1/7.


Stk. 3.  Indkaldelse sker skriftligt med opslag på havnehuset, på havnens hjemmeside og 

            med mail, med mindst 14 dages varsel og angivelse af dagsorden som skal bestå     

            af følgende:


a. Valg af dirigent.

b. Valg af sekretær.

c. Årsberetning

d. Årsregnskab

e. Fastsættelse af indskud og kontingent

f. Indkomne forslag

g. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant

h. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

i. Eventuelt


Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.


4. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt  stemmeflertal.


5. Til ændring af  vedtægter skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget


6. Hvert medlem har en stemme, uanset antal bådpladser eller bådtype. (Kajakejere er

    også medlemmer).


7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 1/5 af medlemmerne er repræsenterede.

    Ellers skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som er 

    beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Der skal indkaldes med 8 dages varsel.
                                        4. BESTYRELSEN


1.  Foreningen ledes af en bestyrelse der består af 5 medlemmer valgt for 2 år ad

     gangen.


2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, næstformand, sekretær og

    kasserer.


3. Der holdes møde når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.


4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er fremmødt. Ved

     stemmelighed er formandens stemme afgørende.


5.  Bestyrelsen nedsætter udvalg og udarbejder ordensregler.


6.  Der føres protokol over bestyrelsesmøder, der godkendes efter mødet.


                                   5  REGNSKAB

Regnskabsåret følger kalenderen.

Driftregnskab og og status forelægges i revideret stand på bestyrelsesmøde før generalforsamlingen.


                                  6  TEGNINGSREGLER


1. Foreningen tegnes af formanden eller ved dennes fravær af 2 bestyrelsesmedlemmer.


2. Kassereren og eet bestyrelsesmedlem  har prokura for beløb op til 10.000 kr                                  7 FORENINGENS OPHØR


Til beslutning om foreningens ophør kræves mindst 2/3 af medlemmernes accept.

Beslutning om ophør træffes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Eventuelle aktiver ved foreningens ophør anvendes efter generalforsamlingens beslutning.